Oproep Justitie en Veiligheid aan gemeenten: Maak gebruik van logeerregeling voor statushouders

Tijdelijk meer opvangplekken door logeerregeling

Wat is de logeerregeling:
Met de logeerregeling kunnen vergunninghouders die in de opvang van het COA wachten op definitieve huisvesting, drie maanden logeren bij een Nederlands gastgezin of bij familie en vrienden. Deze periode kan eventueel worden verlengd. Idealiter logeert een vergunninghouder in de gemeente die ook de huisvesting verzorgt. Maar het is ook mogelijk dat een vergunninghouder logeert bij bijvoorbeeld vrienden of familie in een andere gemeente, dan de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting.

De logeerregeling ontlast de COA-opvangcapaciteit en helpt vergunninghouders bij integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. De logeerregeling stelt vergunninghouders bijvoorbeeld in staat om sneller de taal te leren en een netwerk op te bouwen. De regeling wordt, specifiek ten aanzien van verblijf bij een Nederlands gastgezin, uitgevoerd door stichting Takecarebnb.

Meer informatie over de logeerregeling is terug te vinden via de website van het COA en stichting Takecarebnb.

OPROEP:
Gemeenten kunnen helpen bij het vinden van nieuwe gasthuishoudens door de bekendheid van deze regeling te vergroten en het gebruik daarvan te stimuleren. Zo kunnen gemeenten een bijdrage leveren aan het tijdelijk uitbreiden van de opvangcapaciteit van het COA en kunnen vergunninghouders zich al voorbereiden op (definitieve) huisvesting in de gemeente.

1. Achtergrondinformatie

a. Wat betekent de regeling voor de vergunninghouder en het gasthuishouden?

Vergunninghouder:
Deelname aan de logeerregeling betekent dat de vergunninghouder:

 • zich binnen vijf dagen na het ingaan van de logeerovereenkomst tijdelijk inschrijft op het adres van het gasthuishouden via de Basisregistratie Personen (BRP);
 • daarmee (tijdelijk) afstand doet van het recht op een bed in de centrale COA-opvang. De vergunninghouder ontvangt wel verstrekkingen van het COA (zoals eet- en leefgeld, en toegang tot medische zorg), en een extra vergoeding van € 75,- per week (om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan het kopen van boodschappen);
 • gedurende het verblijf in het gasthuishouden geen recht heeft op een sociale uitkering.

Gasthuishouden:Het gasthuishouden waar de vergunninghouder logeert ontvangt geen financiële vergoeding voor het tijdelijk laten logeren. Daarnaast kan het tijdelijke logeren van de vergunninghouder van invloed zijn op de hoogte van toeslagen en gemeentelijke heffingen van het gasthuishouden. Gasthuishoudens worden hierover geïnformeerd door het COA, dan wel stichting Takecarebnb.  

b. Wat betekent dit voor de gemeente?
Het logeren wordt in goede afstemming tussen vergunninghouder en gasthuishouden overeengekomen. Het COA bemiddelt hierin. Indien het een Nederlands gasthuishouden betreft, verloopt afstemming via stichting Takecarebnb. Tijdens het logeerverblijf werkt de gemeente, waar de vergunninghouder uiteindelijk gaat wonen, verder aan het voorbereiden van definitieve huisvesting. Het COA informeert gemeenten wanneer (en waar) een vergunninghouder gaat logeren.

LET OP: Voor gemeenten geldt dat de kostendelersnorm niet van toepassing is bij gebruik van de logeerregeling. Gemeenten wordt nadrukkelijk geadviseerd de kostendelersnorm in deze situaties niet toe te passen.   Hoewel een inschrijving van een extra persoon op een woonadres via geautomatiseerde systemen, door de toepassing van de kostendelersnorm, kan leiden tot een korting op eventuele uitkeringen van leden van het gasthuishouden, zijn tijdelijk logerende personen, en daarmee ook vergunninghouders, uitgezonderd van de toepassing hiervan.[1] Omdat verrekening van de kostendelersnorm veelal via geautomatiseerde processen wordt afgehandeld, kan de gemeente er actief zorg voor dragen dat potentiële gasthuishoudens niet worden geconfronteerd met een korting op hun uitkeringen. Daarbij wordt de gemeente geadviseerd om intern goede afstemming te zoeken tussen relevante afdelingen zoals Maatschappelijke Ondersteuning en Werk & Inkomen.


c. Na het logeren:
Na het eindigen van de logeerperiode stroomt de vergunninghouder idealiter door naar definitieve huisvesting in de gemeente. Wanneer huisvesting nog niet gereed is, kan de logeerperiode van drie maanden worden verlengd, bij wederzijdse instemming van vergunninghouder en gasthuishouden. Indien de logeerperiode niet verlengd wordt en de vergunninghouder nog niet gehuisvest kan worden in de gemeente, kan hij terugkeren naar de centrale opvangfaciliteiten van het COA.

2. Het werven van gasthuishoudens

Op verschillende wijzen wordt er aandacht gevraagd voor her werven van gasthuishoudens:

 1. Aandacht voor logeren bij familie en vrienden via het COA:
  Het COA zet in op het onder de aandacht brengen van de logeerregeling bij vergunninghouders die familie en of vrienden hebben in Nederland waar zij tijdelijk kunnen verblijven.
 2. Werven van (Nederlandse) gasthuishoudens via gemeentelijke kanalen:
  Het aanbod van (Nederlandse) gasthuishoudens blijft achter bij het aantal vergunninghouders dat wenst te logeren. Voor het werven van potentiële (Nederlandse) gasthuishoudens kunnen gemeenten bijvoorbeeld een oproep doen via lokale en online media. Stichting Takecarebnb heeft hiermee ervaring en wordt graag betrokken bij dergelijke communicatie-inzet.
 3. Aandacht voor peer-2-peer logeren via gemeenten (of VluchtelingenWerk):
  In aanvulling op de stappen hierboven kunnen gemeenten op lokaal niveau een beroep doen op vergunninghouders die zij eerder hebben gehuisvest, bijvoorbeeld via de kanalen van maatschappelijke begeleiding. Zo kunnen vergunninghouders die zelf bij het COA hebben verbleven, vergunninghouders die nog wachten op huisvesting tijdelijk verblijf aanbieden en helpen met het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving.

Oproepmogelijkheden
Via lokale en sociale mediakanalen kunnen gemeenten potentiële (Nederlandse) gasthuishoudens bereiken. Daarnaast kunnen ook bijvoorbeeld kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties benaderd worden om de logeerregeling onder de aandacht te brengen. Stichting Takecarebnb en het COA worden hierbij graag betrokken. Zij kunnen bijvoorbeeld advies geven over de inhoud en meedenken om het bereik te vergroten.

Contactgegevens:
COA, info@coa.nl en 088-7157000
Stichting Takecarebnb, info@takecarebnb.org en 06-11184409


[1]Kamerstukken II 2018-19, nr. 2019D07820, p. 6. (link) en Kamerstukken II 2015-16, nr. 2015D43622, p. 18. (link)

Oproep Justitie en Veiligheid aan gemeenten: Maak gebruik van logeerregeling voor statushouders