Takecarebnb helpt uw gemeente met inburgering en ondersteuning

Takecarebnb en gemeenten als partners. Iedere gemeente heeft te maken met nieuwkomers door de taakstelling om statushouders te huisvesten. Gemeenten dragen per 2022 de volledige verantwoordelijkheid bij voor inburgering en maatschappelijke ondersteuning. Takecarebnb kan daaraan bijdragen.

Takecarebnb geeft in nauwe samenwerking met het Centraal Orgaan Azielzoekers (COA) invulling aan de Logeerregeling. Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Al voordat de nieuwkomer een eigen huis betrekt, en dat kan door wachtlijsten best lang duren, vindt de kennismaking met de nieuwe woonplaats en de nieuwe plaatsgenoten plaats door drie maanden logeren bij een gastgezin van Takecarebnb. Dat logeren heeft grote positieve effecten: de taallessen kunnen dagelijks in de praktijk worden gebracht en er wordt een sociaal en economisch netwerk opgebouwd. Dat heeft grote voordelen voor de geestelijke gezondheid en de kansen op een baan. De Staatssecretaris van Asiel en Migratie schreef onlangs aan de Kamer dat de Logeerregeling ‘bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een leven in Nederland’ en dat ‘logeren via een door Takecarebnb zorgvuldig geselecteerd gastgezin specifieke elementen heeft die gunstig zijn voor participatie’.

Meer weten over een samenwerking van uw gemeente en Takecarebnb? Bel met Samia Brock 06-42992838  op di- do of mail ons voor een vrijblijvend gesprek. Takecarebnb en gemeenten als partners!

Lopende samenwerking
Met het oog op de nieuwe wet inburgering die 2022 in gaat, zijn wij begin 2021 begonnen gemeenten te benaderen voor het aangaan van een samenwerking. De ervaring leert dat logeren bij een Nederlands gastgezin een grote bijdrage levert aan een snellere inburgering van de nieuwkomer in zijn/haar koppelgemeente.
Deze gemeenten zijn een formele samenwerking met ons aangegaan. Onze verwachting is dat het aantal snel zal toenemen.

Veelgestelde vragen over gastgezinnen

Het aantal (beschikbare) gastgezinnen verschilt per gemeente.

Voor een actueel aantal van beschikbare gastgezinnen in uw gemeente kunt u contact opnemen met Samia Brock.

De mensen die zich bij ons als gastgezin aanmelden zijn divers. Zowel éénpersoons- als meerpersoonshuishoudens. En variërend in onder andere leeftijd, opleidingsniveau en geloofsovertuiging.

Een gastgezin verwelkomt een vergunninghouder voor drie maanden in zijn huis en te midden van het gezin. Daarbij stelt het gastgezin minimaal één kamer beschikbaar voor de vergunninghouder.

Daarnaast helpt een gastgezin zijn gast veelal met het leren van de Nederlandse taal, het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving en het uitbreiden van zijn/haar sociaal- en economisch netwerk.

Wij stellen weinig harde eisen aan een gastgezin. Het belangrijkste zijn een open houding, gastvrijheid voor en nieuwsgierigheid naar de vergunninghouder.

Verder vragen wij een VOG van de hoofdaanvrager van het gastgezin.

Hoewel onze matchmakers een zorgvuldig en uitgebreid intakegesprek met zowel het gastgezin als de vergunninghouder voeren, komt het wel eens voor dat een match anders verloopt dan verwacht. Onze matchmakers zijn dan het eerste aanspreekpunt voor beide partijen.

Daarnaast is het ook mogelijk om een beroep te doen op onze vertrouwenspersoon.

Nee, de gastgezinnen ontvangen geen vergoeding. De vergunninghouder betaalt dus ook geen huur.

Veelgestelde vragen over vergunninghouders

De meeste vergunninghouders die zich aanmelden zijn jonge, alleenstaande mannen. Verder krijgen wij aanmeldingen binnen van alleenstaande vrouwen, stellen en gezinnen.

Ja. Als een gastgezin voldoende ruimte heeft om een stel of gezin in huis te nemen.

Als er na drie maanden nog geen woning beschikbaar is, bespreken we met het gastgezin de optie van verlenging. In de meeste gevallen is dit mogelijk.

Mocht dit geen optie zijn omdat het gastgezin de kamer bijvoorbeeld zelf weer nodig heeft dan gaan wij op zoek naar een ander gastgezin.

Als laatste optie is terugkeer naar het AZC mogelijk. Gelukkig komt dit zelden voor.

De toelage die een vergunninghouder van het COA ontvangt, wordt verdubbeld op het moment dat een vergunninghouder zich in kan schrijven op het adres van het gastgezin.

Om gebruik te maken van de logeerregeling moet een vergunninghouder:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • in het bezit zijn van een burgerservicenummer;
  • bij de gemeente staan ingeschreven op het logeeradres;
  • een vergunninghoudergesprek bij het COA hebben gehad en wachten op een woning in de gemeente;
  • geen intensieve medische behandelingen krijgen;
  • een huisarts hebben gevonden in de gemeente;
  • Engels of een beetje Nederlands spreken.

Als kinderen meeverhuizen, mag hun leerplicht niet in gedrang komen.

Om zich in te kunnen schrijven bij het gastgezin is een BSN-nummer nodig. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat de vergunninghouder zich tijdelijk in kan schrijven bij de huisarts van het gastgezin.

In de meeste gevallen staat niets inschrijving op het adres van het gastgezin in de weg. Als het gastgezin echter een uitkering en/of toeslagen ontvangt (kostendelersnorm) of als het gaat om een éénpersoonshuishouden (gemeentelijke heffingen) kijken we per situatie hoe we dit op kunnen lossen.

Veelgestelde vragen van gemeenten

Takecarebnb verzorgt het hele matchingsproces; van intake tot evaluatie.

De gemeente houdt de verantwoordelijkheid over het inburgeringstraject voor de aan haar toegewezen vergunninghouders.

De vergunninghouder blijft administratief gekoppeld aan het COA. Zorg- en WA-verzekering zijn ook geregeld via het COA.

Takecarebnb en de samenwerkende gemeente stemmen de werkprocessen waar nodig op elkaar af. Dit doen wij in overleg met en op maat voor de gemeente en eventueel Vluchtelingenwerk of Humanitas.

Bent u nieuwsgierig hoe dat eruit kan zien? Neem dan contact op met Samia Brock, 06-42992838, samia@takecarebnb.org

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inburgering van de aan haar toegewezen vergunninghouders.

Mogelijk kan het inburgeringstraject van de gemeente al eerder starten omdat de vergunninghouder door het logeren al eerder in zijn/haar koppelgemeente aanwezig is. Hierbij kan het helpen om de werkprocessen van de samenwerkende gemeente en Takecarebnb op elkaar af te stemmen.

De vergunninghouder is eerder aanwezig in zijn/haar koppelgemeente waardoor de inburgering eerder door de gemeente opgestart kan worden.

Het gastgezin helpt de vergunninghouder bij het wegwijs maken in de Nederlandse maatschappij en met het in de praktijk brengen van de Nederlandse taal.

Door de logeerregeling bouwt de vergunninghouder een sociaal en economisch netwerk op in zijn toekomstige gemeente. Vaak kan hij/zij hier ook na het logeren op terug vallen.

Takecarebnb vraagt gemeenten waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten een vergoeding van €1.500 per match. Zoals ieder organisatie, ook een not-for-profit, moeten de organisatiekosten gedekt worden. De hoogte van het bedrag is afgeleid van de vergoeding die Takecarebnb ontvangt van COA. Takecarebnb levert van BTW vrijgestelde prestaties.
Het is ook mogelijk om middels een subsidie met ons samen te werken.

Overige vragen

Sinds 2018 is er een formele samenwerkingsovereenkomst tussen het COA en Takecarebnb. Het COA stimuleert het logeren via Takecarebnb door het onder de aandacht te brengen bij de vergunninghouders in de AZC’s.

De vergunninghouder ontvangt een verdubbeling van zijn/haar leefgeld van het COA als hij/zij gebruik maakt van de logeerregeling.

Nadat een gastgezin zich bij Takecarebnb aanmeldt zorgen wij voor een matchmaker. De matchmaker neemt contact met het gastgezin op voor een uitgebreid intakegesprek. Zo brengen we de persoonlijke situatie, de voorkeuren en de verwachtingen in beeld. Op basis van de antwoorden stellen wij een profiel op en kunnen we op zoek gaan naar een geschikte ‘gast’ (vergunninghouder).

Vervolgens doet de matchmaker een voorstel voor een ontmoeting. Als de ontmoeting goed verloopt en er een klik is tussen het gastgezin en de gast, wordt er een afspraak gemaakt voor een weekend om proef te logeren. Als dat weekend samen goed bevalt, start even later een logeerperiode van drie maanden.

Ook met de vergunninghouder die zich bij ons inschrijft voeren onze matchmakers een uitgebreid intakegesprek

Sinds de oprichting in 2015 heeft Takecarebnb 450+ matches gemaakt tussen gastgezinnen en vluchtelingen met een status.

300+ gastgezinnen hebben zich aangemeld bij Takecarebnb.

Takecarebnb matcht in 30+ gemeenten. Met drie gemeenten heeft Takecarebnb een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Er zijn 21 vrijwillige matchmakers betrokken bij Takecarebnb.

developmentVoor Gemeenten