Takecarebnb helpt uw gemeente met inburgering en ondersteuning

LET OP: De logeerregeling is niet van toepassing voor Oekraïners.

Iedere gemeente heeft te maken met nieuwkomers door de taakstelling om statushouders te huisvesten. Gemeenten dragen per 2022 de volledige verantwoordelijkheid bij voor inburgering en maatschappelijke ondersteuning. Takecarebnb kan daaraan bijdragen.

Takecarebnb geeft in nauwe samenwerking met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) invulling aan de Logeerregeling. Wij brengen statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Al voordat de nieuwkomer een eigen huis betrekt, vindt de kennismaking met de nieuwe woonplaats en de nieuwe plaatsgenoten plaats door drie maanden logeren bij een gastgezin. Dat logeren heeft grote positieve effecten: de taallessen kunnen dagelijks in de praktijk worden gebracht en er wordt een sociaal en economisch netwerk opgebouwd. Dat heeft merkbare voordelen voor de geestelijke gezondheid en de kansen op een baan. De Staatssecretaris van Asiel en Migratie schreef eerder aan de Kamer dat de Logeerregeling ‘bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een leven in Nederland’ en dat ‘logeren via een door Takecarebnb zorgvuldig geselecteerd gastgezin specifieke elementen heeft die gunstig zijn voor participatie’.

Meer weten over een samenwerking van uw gemeente en Takecarebnb? Bel (0621555192) of mail met Jeroen Corduwener voor een vrijblijvend gesprek.

Lopende samenwerking

Met het oog op de nieuwe wet inburgering uit 2022, zijn wij begin 2021 begonnen gemeenten te benaderen voor het aangaan van een samenwerking. De ervaring leert dat logeren bij een Nederlands gastgezin een grote bijdrage levert aan een snellere inburgering van de nieuwkomer in zijn/haar koppelgemeente.

Deze gemeenten zijn een formele samenwerking met ons aangegaan. Onze verwachting is dat het aantal nog zal toenemen.

Veelgestelde vragen over gastgezinnen

Het aantal (beschikbare) gastgezinnen verschilt per gemeente.

Voor een actueel aantal van beschikbare gastgezinnen in uw gemeente kunt u contact opnemen met Jeroen Corduwener.

De gastgezinnen die zich bij ons aanmelden zijn divers. Variërend in onder andere gezinssamenstelling, leeftijd, opleidingsniveau en geloofsovertuiging.  

Een ding hebben ze gemeen, ze zijn betrokken en willen zich actief inzetten voor deze doelgroep.

Een gastgezin verwelkomt een statushouder voor drie maanden in zijn huis en te midden van het gezin. Daarbij stelt het gastgezin minimaal één kamer beschikbaar voor de statushouder.

Daarnaast helpt een gastgezin zijn gast veelal met het leren van de Nederlandse taal, het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving en het uitbreiden van zijn/haar sociaal- en economisch netwerk.

Wij stellen weinig harde eisen aan een gastgezin. Het belangrijkste zijn een open houding, gastvrijheid voor en nieuwsgierigheid naar de vergunninghouder.

Verder vragen wij een VOG van de hoofdaanvrager van het gastgezin.

Hoewel onze matchmakers een zorgvuldig en uitgebreid intakegesprek met zowel het gastgezin als de statushouder voeren, komt het wel eens voor dat een match anders verloopt dan verwacht. Onze matchmakers zijn dan het eerste aanspreekpunt voor beide partijen.

Daarnaast is het ook mogelijk om een beroep te doen op onze vertrouwenspersoon.

Nee, de gastgezinnen ontvangen geen vergoeding. De statushouder betaalt dus ook geen huur.

Veelgestelde vragen over statushouders

De meeste statushouders die zich aanmelden zijn jonge, alleenstaande mannen. Verder krijgen wij aanmeldingen binnen van alleenstaande vrouwen, stellen en gezinnen.

Ja. Als een gastgezin voldoende ruimte heeft om een stel of gezin in huis te nemen.

Als er na drie maanden nog geen woning beschikbaar is, bespreken we met het gastgezin de optie van verlenging. Vaak is dit mogelijk. 

Mocht dit geen optie zijn omdat het gastgezin de kamer bijvoorbeeld zelf weer nodig heeft dan gaan wij op zoek naar een ander gastgezin. 

Als laatste optie is terugkeer naar het AZC mogelijk. Gelukkig komt dit zelden voor. 

De toelage die een statushouder van het COA ontvangt, wordt verhoogd op het moment dat een statushouder zich inschrijft op het adres van het gastgezin. 

Om gebruik te maken van de logeerregeling moet een statushouder: 

· 18 jaar of ouder zijn; 

· een vergunninghoudergesprek bij het COA hebben gehad en wachten op een woning in de gemeente; 

· in het bezit zijn van een BSN; 

· bij de gemeente staan ingeschreven op het logeeradres; 

· geen intensieve medische behandelingen krijgen; 

· een huisarts hebben gevonden in de gemeente; 

· Engels of een beetje Nederlands spreken. 

Als kinderen meeverhuizen, mag hun leerplicht niet in gedrang komen. 

Om zich in te kunnen schrijven bij het gastgezin is een BSN nodig. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat de statushouder zich tijdelijk in kan schrijven bij de huisarts van het gastgezin. 

In de meeste gevallen staat niets inschrijving op het adres van het gastgezin in de weg. Als het gastgezin echter een uitkering en/of toeslagen ontvangt (kostendelersnorm) of als het gaat om een eenpersoonshuishouden (gemeentelijke heffingen) kijken we per situatie hoe we dit op kunnen lossen. 

Veelgestelde vragen over de gemeenten

Takecarebnb verzorgt het hele matchingsproces; van intake tot evaluatie.

De gemeente houdt de verantwoordelijkheid over het inburgeringstraject voor de aan haar toegewezen vergunninghouders.

De vergunninghouder blijft administratief gekoppeld aan het COA. Zorg- en WA-verzekering zijn ook geregeld via het COA.

Takecarebnb en de samenwerkende gemeente stemmen de werkprocessen waar nodig op elkaar af. Dit doen wij in overleg met en op maat voor de gemeente en eventueel Vluchtelingenwerk of Humanitas.

Bent u nieuwsgierig hoe dat eruit kan zien? Neem dan via mail contact op met Samia Brock.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inburgering van de aan haar toegewezen vergunninghouders. Onder de nieuwe wet vanaf het moment van koppeling 

Takecarebnb  onderhoudt het contact met samenwerkende gemeenten over actuele matches in die gemeente. Als de gemeente mogelijkheden ziet om de inburgering al eerder op te starten, zal Takecarebnb dit meenemen in het matchingsproces. 

De statushouder is eerder aanwezig in zijn/haar koppelgemeenteDit kan bijdragen aan een snellere integratie in de gemeente. 

Het gastgezin helpt de vergunninghouder bij het wegwijs worden in zijn/haar toekomstige gemeente en laat hem/haar kennis maken met de Nederlandse omgangsvormen. Verder bevordert het verblijf bij een gastgezin het leren van de Nederlandse taal.  

Door de logeerregeling bouwt de vergunninghouder een sociaal en economisch netwerk op in zijn toekomstige gemeente. Vaak kan hij/zij hier ook ná het logeren op terug vallen. Deze netwerken dragen bij aan snellere participatie in de samenleving en in sommige gevallen het vinden van een stageplek of betaald werk. 

Takecarebnb vraagt gemeenten waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten een vergoeding van €1.500 per match. Zoals ieder organisatie, ook een non-profit, moeten de organisatiekosten gedekt worden. De hoogte van het bedrag is afgeleid van de vergoeding die Takecarebnb ontvangt van COA. Takecarebnb levert van BTW vrijgestelde prestaties.

LET OP: Deze vergoeding is momenteel niet van toepassing voor de huisvestiging van Oekraïnse vluchtelingen.

Het is ook mogelijk om middels een subsidie met ons samen te werken.

Nee, als iemand in de logeerregeling zit, valt deze administratief nog onder het COA. Statushouders ontvangen verstrekkingen e.d. en kunnen ook nog terug naar de opvang.

Pas wanneer iemand echt het COA verlaat en niet meer terugkomt, valt deze onder de taakstelling van de gemeente. De statushouder wordt dan uitgeschreven bij het COA

Overige vragen

Sinds 2018 is er een formele samenwerkingsovereenkomst tussen het COA en Takecarebnb. Het COA stimuleert het logeren via Takecarebnb door het onder de aandacht te brengen bij de statushouders in de AZC’s.

De statushouder ontvangt meer leefgeld van het COA als hij/zij gebruik maakt van de logeerregeling.

Nadat een gastgezin zich bij Takecarebnb aanmeldt zorgen wij voor een matchmaker. De matchmaker neemt contact met het gastgezin op voor een uitgebreid intakegesprek. Zo brengen we de persoonlijke situatie, de voorkeuren en de verwachtingen in beeld. Op basis van de antwoorden stellen wij een profiel op en kunnen we op zoek gaan naar een geschikte ‘gast’ (statushouder).

Vervolgens doet de matchmaker een voorstel voor een ontmoeting. Als de ontmoeting goed verloopt en er een klik is tussen het gastgezin en de gast, wordt er een afspraak gemaakt voor een weekend om proef te logeren. Als dat weekend samen goed bevalt, start even later een logeerperiode van drie maanden.

Ook met de vergunninghouder die zich bij ons inschrijft voeren onze matchmakers een uitgebreid intakegesprek

‘Het systeem is opgezet om mensen te ontmoedigen’

Sara Mohammadi (40) uit Baarn is Project Coördinator Arbeidsparticipatie bij VluchtelingenWerk Nederland regio West en Midden. 20 jaar geleden kwam ze als student vanuit Iran hierheen. Nu begeleidt ze vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk. Voor ons licht ze de ontmoedigende route toe deze statushouders hiertoe moeten afleggen. Tekst: Anne Kleisen Eerst dit: een groot percentage Oekraïners

logo gemeente apeldoorn

Gemeente Apeldoorn en Takecarebnb bundelen hun krachten!

Gemeente Apeldoorn en Takecarebnb hebben hun krachten gebundeld om de inburgering van nieuwkomers te verbeteren en versnellen. De partijen tekenden op 6 december een overeenkomst onder hun gedeelde overtuiging dat samenwerking de integratie verbetert. De ambitie is om tijdelijk verblijf bij een Nederlands gastgezin voor meer statushouders in de gemeente mogelijk te maken, om een extra impuls

Gastgezinnen gezocht in Waterland!

Sta je open voor een nieuwe ervaring? Gastgezinnen gezocht in Waterland! Veel mensen spelen met de gedachte om iets te willen betekenen voor vluchtelingen. Takecarebnb maakt het mogelijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning tijdelijk bij een gastgezin logeren. Als gastgezin heb je de mogelijkheid om nieuwkomers welkom te heten en wegwijs te maken in Nederland door

Takecarebnb ook in Roermond

De gemeente Roermond en Takecarebnb hebben hun krachten gebundeld om de inburgering van nieuwkomers te verbeteren en versnellen. De partijen tekenden op 24 november 2021 een overeenkomst onder hun gedeelde overtuiging dat samenwerking de integratie verbetert. De ambitie is om tijdelijk verblijf bij een Nederlands gastgezin voor meer statushouders in de gemeente mogelijk te maken, om een extra

developmentVoor Gemeenten