Over ons - Takecarebnb - Takecarebnb Over ons - Takecarebnb
Type hier je zoekopdracht

Samen geven we vluchtelingen de beste start!

Onze missie

Een goede start vergroot de kans aanzienlijk ​dat een vluchteling met een verblijfsstatus onderdeel wordt van onze samenleving. Daarom is het de missie van Takecarebnb om deze mensen de beste start te bieden voor hun nieuwe leven in Nederland.

Zo doen we dat: drie maanden samen

Takecarebnb verbindt vluchtelingen met een verblijfsstatus voor drie maanden aan een Nederlands gezin. Daarnaast werkt Takecarebnb samen met andere instanties om zich hard te maken voor de beste start voor deze mensen. ​

 • Weer mens

  Ze voelen zich weer mens door de rust, ruimte en persoonlijk contact bij het gastgezin

 • Vliegende start

  Ze vinden hun weg in de buurt en in de Nederlandse taal en cultuur

 • Leven vormgeven

  Ze geven hun nieuwe leven vorm door met werk of een studie te starten en een netwerk op te bouwen

 • Acceptatie

  De acceptatie van vluchtelingen met een verblijfsstatus groeit naarmate meer mensen hen goed leren kennen. Dat vergroot hun kansen en draagt bij aan de sociale cohesie in onze samenleving

Onze werkwijze

In alles wat we doen, staan onze vier kernwaarden centraal.

 • Wij verbinden ​

  Wij creëren ontmoetingen die werelden verbinden. Betrokkenen leren van elkaar waardoor vooroordelen verdwijnen. Daarnaast delen we verhalen om mensen binnen en buiten onze organisatie te betrekken bij ons werk.   ​

 • Wij zijn gedreven ​

  De beste start bieden aan alle statushouders in ons land, dat is onze drive. Wij streven altijd naar de beste match tussen gast en gastgezin. En we zoeken steeds manieren om meer statushouders deze kans te geven. ​

 • Wij handelen persoonlijk ​

  Wij zijn betrokken en warm in contact. Met gasten, gastgezinnen en elkaar. Verbinden is mensenwerk. En mensenwerk is maatwerk. ​

 • Wij werken zorgvuldig ​

  Wij besteden veel aandacht aan het matchingsproces. Vanuit gelijkwaardigheid respecteren wij elkaars wensen. In alles wat wij doen zijn wij transparant.

Waar ons verhaal begonnen is

2015

Oprichting

Takecarebnb is in 2015 opgericht door Reinout de Kraker. Toen hij een keer in een Airbnb verbleef, las hij over de weerstand onder delen van de bevolking tegen de komst van vluchtelingen. Zijn idee was simpel: als vluchtelingen logeren bij Nederlanders, leren beide partijen elkaar kennen. Van vreemden worden zij bekenden van elkaar. Hij wist met dit idee een hele groep vrijwilligers te enthousiasmeren.

2017

Succesvolle startup

In 2017 nam Takecarebnb afscheid van de pioniers en organisatoren van het eerste uur: Maja Grcic en Jonna Kleinsma, die met veel geestdrift Takecarebnb van een goed idee hebben opgebouwd tot een succesvolle startup.

2018

Nieuwe fase

In 2018 ging Takecarebnb een nieuwe fase in: van startup naar verankering. Met een enthousiast team en een steeds grotere kring vrijwilligers bouwden we aan een stabiele organisatie. Met het COA werd een pilotovereenkomst afgesloten en de samenwerking versterkt. Ook de relaties met partnerorganisaties zoals Vluchtelingenwerk Nederland, kerken, fondsen en gemeenten groeiden. Hierdoor nam het aantal matches verder toe.

2019

Positieve evaluatie

In 2019 evalueerde het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het COA, de effectiviteit van onze werkzaamheden. Ons werk blijkt een grote impact te hebben. De studie concludeert dat logeren ‘bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een nieuw leven in Nederland’. Dit positieve resultaat ondersteunde onze missie en werkwijze.

2020

Kroonjaar èn covid

In 2020 bestond Takecarebnb vijf jaar. Ondanks de covidcrisis ging het matchen online gewoon door, met dank aan onze daadkrachtige matchmakers. In dit jubileumjaar werden ook stappen gezet om de groei van het aantal matches een versnelde impuls te geven, dankzij een meerjarige subsidie van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

2021

Crisis in Afghanistan

Tijdens het tweede covidjaar 2021 brak de Afghanistancrisis uit. Dit zorgde voor een nieuwe stroom vluchtelingen naar Nederland. Gelukkig meldden zich ook meer gastgezinnen bij ons aan. De samenwerking met COA werd verlengd middels een meerjarencontract. Het aantal matches verdubbelde ten opzichte van het jaar ervoor.

2022

Opvang van Oekraïners

In 2022 brak opnieuw een crisis uit, nu aan de rand van Europa; veel Oekraïners vluchtten naar het Westen. Ofschoon dit een andere doelgroep is dan de ‘statushouders’ die Takecarebnb normaliter plaatst, raakten we door onze expertise snel en intensief betrokken bij de opvang; dit deden we in samenwerking met Rode Kruis Nederland, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk Nederland. Doordat zich zeer veel gastgezinnen bij ons voor opvang aanmeldden, kreeg ook de plaatsing van statushouders een flinke boost.

2023

Stop van RefugeeHomeNL

In 2023 hebben we samen met meer dan 30 matchmakers ongeveer 600 matches tussen statushouders en gastgezinnen gerealiseerd. Dit staat gelijk aan het aantal matches in 2022. Tot eind 2023 werkte Takecarebnb met enkele organisaties samen aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, onder de naam RefugeeHomeNL. Vanaf augustus sloten de inschrijfformulieren en werd er niet meer gekoppeld. Door de ervaringen uit dit project hebben wij ons als organisatie verder kunnen ontwikkelen.

De gezichten achter Takecarebnb

Lucienne Kelfkens

Interim Directeur

Ömer Girgin

Bestuurslid

Gerolf Bouwmeester

Bestuurslid

Ruth Oldenziel

Bestuurslid

Hugo Levi

Bestuurslid

Annemeijn

Team Matching

Zita

IT en BI Specialist

Simone

Chief Surprises Officer

Sandra

Tekstschrijver en bestuursondersteuner

Nikiforos

Coördinator matching

Natalia

Administrator matching

Marion

Coördinator matching en klachtenfunctionaris

Mirjam

HR adviseur

Margo

Communicatiemanager

Lotte

Communicatiemedewerker en fotografe

Lilly

Teammanager matching

Lex

Financieel adviseur

Jessica

Coördinator matching

Jet

Communitymanager en Matchmaker Academy

Sylvia

Vertrouwenspersoon

Vrijwilliger worden?

Samen staan we sterker

Takecarebnb werkt waar nodig en mogelijk nauw samen met andere schakels in de ‘asielketen’. Daarnaast ontvangen wij steun van diverse fondsen.

Het COA maakt het mogelijk dat statushouders tijdelijk uit een azc vertrekken voor een logeerperiode bij een gastgezin thuis. Ze heeft hiervoor de logeerregeling opgesteld. Takecarebnb heeft regelmatig contact met medewerkers van het COA over specifieke gasten en de werking van de regeling. COA ondersteunt de dienstverlening van Takecarebnb financieel sinds 2019.

VWN behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Behalve partner in RefugeeHomeNL ondersteunde VWN Takecarebnb al eerder met advies en lobby; Takecarebnb deelt met VWN kennis en ervaringen over het matchen van vluchtelingen.

Gemeenten zijn sinds enige jaren verantwoordelijk voor het gehele traject van inburgering. Daarom werken we samen met zoveel mogelijk gemeenten om dit proces te versnellen en te verbeteren. Takecarebnb biedt de propositie om het logeren onderdeel te maken van het inburgeringsaanbod en kan tegelijkertijd nog gerichter matchen als de gemeente de koppelgegevens van statushouders uitwisselt.

Het Ministerie van J&V ondersteunt op het gebied van de ontwikkeling van en geeft uitvoering aan het vreemdelingenbeleid en het beleid op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Het Ministerie is niet alleen opdrachtgever van het COA maar ondersteunt Takecarebnb sinds 2021 ook rechtstreeks in het kader van groei en professionalisering.

Het Ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de integratie en inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving en is als zodanig verantwoordelijk voor het functioneren van het inburgeringsstelsel (Inburgeringswet 2021). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet is sinds 2021 bij de gemeenten belegd. In dat kader onderhouden we regelmatig contact met dit ministerie.

OpenEmbassy is een actie-onderzoeksbureau op het gebied van integratievraagstukken, waarmee Takecarebnb al langer goede contacten heeft. Zo heeft OpenEmbassy in 2023 onderzoek gedaan naar de impact van het plaatsingsproces van RefugeeHomeNL op de autonomie van Oekraïense vluchtelingen.

De Thuisgevers zet zich in voor tijdelijke huisvesting van statushouders, net zoals Takecarebnb. Er is echter een duidelijk verschil: de Thuisgevers zoekt naar leegstaande panden of vloeren die ze kan ombouwen tot tijdelijke woning. Takecarebnb zoekt gastgezinnen die tijdelijk iemand in huis willen nemen.
De Thuisgevers bemiddelt tussen lokale gemeenten en maatschappelijke organisaties om plaatsing van statushouders mogelijk te maken. De begeleiding gebeurt door buddy’s. Waar mogelijk helpen Takecarebnb en de Thuisgevers elkaar om zoveel mogelijk woonplekken te vinden.

De Cirrus Foundation ondersteunt organisaties die bijdragen aan het verbeteren van mensenrechten en organisaties die oplossingen en inzicht bieden in klimaatuitdagingen. Cirrus stimuleert een ondernemende aanpak. Binnen het thema mensenrechten wil Cirrus een actieve bijdrage leveren aan projecten die een focus hebben op de vrijheid en gelijkheid tussen mensen. Gelijkheid kan alleen bestaan door verschillen te omarmen. Hierdoor ontstaat een evenwichtige samenleving met kansen voor ontplooiing voor iedereen. Het werk van Takecarebnb sluit naadloos aan bij deze doelstelling. Cirrus ondersteunt Takecarebnb tot en met 2025.

 

Het VSBfonds ondersteunt culturele en maatschappelijke organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in ons land kan, mag en wil meedoen aan de samenleving; ongeacht leeftijd, fysieke en mentale mogelijkheden, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, opleiding, geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Dit gebeurt in de vorm van geld, praktische kennis en netwerken. VSBfonds ondersteunt Takecarebnb tot en met 2026.

 

Het Oranjefonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen. Daarnaast investeert het fonds in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen. Oranjefonds ondersteunt Takecarebnb tot en met 2025.

Het Kansfonds steunt initiatieven die gericht zijn op ‘thuisgeven’. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben geen thuis; ze missen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Het Kansfonds wil gezamenlijk ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’ en moedigt organisaties aan om gedurfde oplossingen uit te proberen en een vliegwiel te zetten op wat werkt. Kansfonds subsidieerde projecten van Takecarebnb en leverde een bijdrage aan Geef Tijdelijk Thuis.

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen in Utrecht en Rotterdam die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert. Elise Mathildefonds subsidieerde projecten van Takecarebnb en leverde een bijdrage aan Geef Tijdelijk Thuis.

 

Corbello ondersteunt jaarlijks een groot aantal goede doelen, waaronder Takecarebnb, middels giften aan ngo’s. Deze schenkingen zijn mogelijk dankzij de giften van contribuanten.