Takecarebnb matcht vluchtelingen en gastgezinnen

Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Een statushouder is een vluchteling die een status heeft toegekend gekregen en in Nederland mag blijven. Totdat een huis gevonden is, blijft hij/zij wonen in een asielzoekerscentrum (AZC). Op dit moment wachten duizenden statushouders op een woning.

Sinds de oprichting in 2015 tot eind juni 2018 hebben 155 statushouders kunnen logeren bij een gezin in Nederland.

Takecarebnb gelooft dat:

 • wanneer mensen met elkaar in contact komen, angst verdwijnt en wederzijds begrip ontstaat;
 • het tijdelijk logeren van een statushouder bij een Nederlands huishouden het integratieproces bevordert;
 • contacten kunnen uitlopen in vriendschappen; de logeerperiode blijft nog lang positief doorwerken.
Over

Hoe?

De vrijwilligers van Takecarebnb brengen gastgezinnen en gasten (vluchtelingen met een verblijfsstatus) met elkaar in contact via een zorgvuldig matchingsproces.

 • Gastgezin en gast (statushouder) vullen elk een aanmeldformulier in.
 • Takecarebnb regelt een afspraak met één van onze vrijwillige matchmakers voor een kennismakingsgesprek.
 • Gast en gastgezin worden door ons aan elkaar gekoppeld op basis van hun profiel en een zorgvuldig matchingssysteem.
 • We regelen een ontmoeting in het huis van het gastgezin, in het bijzijn van de matchmaker.
 • Als zowel gast als gastgezin akkoord zijn, wordt er een weekend afgesproken waarop de gast op proef komt logeren, om te ervaren of er echt een match is.
 • Na het proefweekend denken gast en gastgezin nog enkele dagen na, voor ze besluiten met elkaar in zee te gaan.
 • Als zowel gast als gastgezin positief zijn, vraagt de gast de logeerregeling aan bij het COA.
 • Met deze regeling zijn gast en gastgezin aan elkaar gekoppeld voor een periode van maximaal 3 maanden. Wanneer de gast voor het einde van deze periode een huis krijgt toegewezen eindigt de logeerregeling.
 • De matchmakers van Takecarebnb blijven contact houden met gast en gastgezin gedurende de hele logeerperiode.

Waarom?

Mensen die in hun eigen land geen veilig bestaan meer hebben en noodgedwongen huis en haard moesten verlaten kunnen asiel aanvragen in Nederland. Deze vluchtelingen worden opgevangen in AZC’s (asielzoekerscentra), in afwachting van een verblijfsvergunning. Degenen die een ‘status’ krijgen om in Nederland te mogen wonen en werken, wachten vaak nog maandenlang in AZC’s op een woning. Deze centra zijn verspreid over het hele land, maar tegelijkertijd geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij: vluchtelingen komen in die periode beperkt in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.

Er zijn veel Nederlanders die willen helpen. Bijvoorbeeld door een vluchteling een tijdelijk thuis te bieden, in afwachting van een eigen huis. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) biedt een logeerregeling van maximaal drie maanden. Takecarebnb  koppelt op zorgvuldige wijze vluchtelingen en gastgezinnen. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling én biedt het gastgezinnen de mogelijkheid zich op een tastbare wijze in te zetten voor vluchtelingen.

Wie?

Takecarebnb is een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door een enthousiast team van professionals. Iedereen die actief betrokken is bij Takecarebnb draagt bij aan de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij.

Vrijwilligers zorgen voor een goede match tussen gastgezin en vluchteling. Zij worden onze ‘matchmakers’ genoemd. Daarnaast zorgt het Takecarebnb-team voor de ondersteunende processen en de communicatie (website, social media, pers & publiciteit etc.).

Takecarebnb is een ANBI Stichting en heeft een stichtingsbestuur en een directie. De directie stuurt de vrijwilligersorganisatie aan en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid, fondsenwerving, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk, heeft een toezichthoudende rol en bewaakt dat de leden van de directie integer en in het belang van de Stichting handelen.

Het Takecarebnb-team bestaat uit:

Berend Jonker, directeur
Over

Mavis Appiagyei, coördinator
Over

Mandy Fit, communicatiemedewerker
Over

Het bestuur van Takecarebnb bestaat uit:

Prof. Dr . Ruth Oldenziel, voorzitter
Over

Huib van Herrewegen, penningmeester
Over

Joep Verhoeven, lid
Over

Lumine van Uden, lid
Over

Geschiedenis

Over

Takecarebnb is in 2015 opgericht door Reinout de Kraker. Toen hij zelf een keer in een Airbnb verbleef, las hij over de weerstand onder delen van de bevolking tegen de komst van vluchtelingen. Zijn idee was simpel: als vluchtelingen logeren bij Nederlanders, leren beide partijen elkaar kennen. Van vreemden worden zij bekenden van elkaar. Hij enthousiasmeerde een hele groep vrijwilligers. In 2017 nam Takecarbnb afscheid van de pioniers en organisatoren van het eerste uur: Maya Crcic en Jonna Kleinsma, die met veel geestdrift Takecarebnb van een goed idee hebben opgebouwd tot een succesvolle startup.

In 2017 zijn we een nieuwe fase in gegaan: van startup naar verankering. Met een enthousiast team, een nieuwe directeur en medewerkers en een steeds grotere kring vrijwilligers bouwen we aan een stabiele organisatie. Dankzij intensief overleg met VluchtelingenWerk en het COA hebben we de overheid kunnen overtuigen van het belang van logeren voor integratie. De fase van noodhulp is voorbij, toch wachten in de AZC’s duizenden statushouders op een huis in de hun toegewezen gemeente. Die wachttijden zijn nog niet weggewerkt en gezien de krapte op de woningmarkt zal dat voorlopig wel zo blijven. Takecarebnb is in 2018 een samenwerking aangegaan met het COA om nog meer statushouders aan gastgezinnen in hun toekomstige woonplaats te koppelen. De samenwerking is een erkenning van nut en noodzaak van onze organisatie.

Partners

Samen staan we sterker. Daarom werken we nauw samen met andere organisaties.

NewBees koppelt vluchtelingen die werkervaring als vrijwilliger willen opdoen zolang zij in het AZC wonen aan passende bedrijven.

Refugee Company brengt nieuwkomers in contact met Nederlandse bedrijven en ondersteunt ze in het opzetten van een eigen bedrijf. Dit gebeurt via het organiseren van diverse projecten waarbij vluchtelingen werkervaring kunnen opdoen, met name in de creatieve sector.

DELITELABS is een non-profit start-up school die vluchtelingen, recente migranten en locals een ondernemerschapstraining van zeven weken. Tijdens dit intensieve programma werken deelnemers aan hun ondernemer skills en onderzoeken zij de mogelijkheden van het starten van een eigen onderneming.

Blendin is een online platform waar nieuwkomers (vluchtelingen) en Nederlanders elkaar ontmoeten. Hiermee heeft Blendin als doel om de afstand tussen deze twee groepen te verkleinen.

COA asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of Nederland moeten verlaten.

Het COA vangt hen op in opvangcentra, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.

Takecarebnb en het COA werken sinds 1 maart 2018 samen in het kader van de logeerregeling.

VluchtelingenWerk Nederland  behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk ondersteunt Takecarebnb met advies en lobby.

Makers Unite verbindt mensen om samen inclusieve en gedeelde gemeenschappen te creëren. Nieuwkomers en locals ontwerpen en maken duurzame en betekenisvolle producten. In het project Re-vestlife worden reddingsvesten gevonden op de Griekse stranden gerecycled tot nieuwe producten. Makers Unite stimuleert sociale inclusie en de ontwikkeling van individueel talent.

Sponsors

Samen staan we sterker. Wij danken daarom onderstaande organisaties voor hun steun door middel van sponsoring.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.

Oranjefonds is het nationale fonds op sociaal gebied. Ze zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Stichiting DOEN helpt voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken.

Fundatie van de Santheuvel Sobbe is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten.

Stichting Dioraphte steunt mensen die in -relatieve- armoede en/of isolement leven. Sleutelwoorden in Nederland: menswaardigheid en zelfredzaamheid voor met name ouderen en mensen met een functiebeperking. Daarnaast gaat het om: opvang, onderwijs, begeleiding, gezondheidszorg en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.

Addessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. We werken aan een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens & natuur en medemenselijkheid.

WIJDOENMEE.NU ondersteunt kleinschalige particuliere en creatieve initiatieven van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders in Nederland.

Takecarebnb is een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Help ons met uw gift.

Over

Jaarverslag 2017

Het Takecarebnb jaarverslag van 2017 is af! Met trots blikken we terug op een veelbewogen jaar, waarin we grote stappen voorwaarts hebben kunnen maken. Al onze mijlpalen en hoogtepunten op een rij lees je in dit Jaarverslag 2017.

developmentOver