Takecarebnb matcht vluchtelingen en gastgezinnen

Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Een statushouder is een vluchteling die een status heeft toegekend gekregen en in Nederland mag blijven. Totdat een huis gevonden is, blijft hij/zij wonen in een asielzoekerscentrum (AZC). Op dit moment wachten duizenden statushouders op een woning.

Sinds de oprichting in 2015 tot zomer 2021 hebben 500 statushouders kunnen logeren bij een gezin in Nederland.

Takecarebnb gelooft dat:

 • wanneer mensen met elkaar in contact komen, angst verdwijnt en wederzijds begrip ontstaat;
 • het tijdelijk logeren van een statushouder bij een Nederlands huishouden het integratieproces bevordert;
 • contacten kunnen uitlopen in vriendschappen; de logeerperiode blijft nog lang positief doorwerken.

Hoe?

De vrijwilligers van Takecarebnb brengen gastgezinnen en gasten (vluchtelingen met een verblijfsstatus) met elkaar in contact via een zorgvuldig matchingsproces.

 • Gastgezin en gast (statushouder) vullen elk een aanmeldformulier in.
 • Takecarebnb regelt een afspraak met één van onze vrijwillige matchmakers voor een kennismakingsgesprek.
 • Gast en gastgezin worden door ons aan elkaar gekoppeld op basis van hun profiel en een zorgvuldig matchingssysteem.
 • We regelen een ontmoeting in het huis van het gastgezin, in het bijzijn van de matchmaker.
 • Als zowel gast als gastgezin akkoord zijn, wordt er een weekend afgesproken waarop de gast op proef komt logeren, om te ervaren of er echt een match is.
 • Na het proefweekend denken gast en gastgezin nog enkele dagen na, voor ze besluiten met elkaar in zee te gaan.
 • Als zowel gast als gastgezin positief zijn, vraagt de gast de logeerregeling aan bij het COA.
 • Met deze regeling zijn gast en gastgezin aan elkaar gekoppeld voor een periode van 3 maanden. Wanneer de gast voor het einde van deze periode een huis krijgt toegewezen eindigt de logeerregeling.
 • De matchmakers van Takecarebnb blijven contact houden met gast en gastgezin gedurende de hele logeerperiode.

Waarom?

Mensen die in hun eigen land geen veilig bestaan meer hebben en noodgedwongen huis en haard moesten verlaten kunnen asiel aanvragen in Nederland. Deze vluchtelingen worden opgevangen in AZC’s (asielzoekerscentra), in afwachting van een verblijfsvergunning. Degenen die een ‘status’ krijgen om in Nederland te mogen wonen en werken, wachten vaak nog maandenlang in AZC’s op een woning. Deze centra zijn verspreid over het hele land, maar tegelijkertijd geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij: vluchtelingen komen in die periode beperkt in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.

Er zijn veel Nederlanders die willen helpen. Bijvoorbeeld door een vluchteling een tijdelijk thuis te bieden, in afwachting van een eigen huis. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) biedt een logeerregeling van maximaal drie maanden. Takecarebnb  koppelt op zorgvuldige wijze vluchtelingen en gastgezinnen. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling én biedt het gastgezinnen de mogelijkheid zich op een tastbare wijze in te zetten voor vluchtelingen.

Wie?

Takecarebnb is een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door een enthousiast team van professionals. Iedereen die actief betrokken is bij Takecarebnb draagt bij aan de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij.

Vrijwilligers zorgen voor een goede match tussen gastgezin en vluchteling. Zij worden onze ‘matchmakers’ genoemd. Daarnaast zorgt het Takecarebnb-team voor de ondersteunende processen en de communicatie (website, social media, pers & publiciteit etc.).

Takecarebnb is een ANBI Stichting en heeft een stichtingsbestuur en een directie. De directie stuurt de vrijwilligersorganisatie aan en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid, fondsenwerving, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk, heeft een toezichthoudende rol en bewaakt dat de leden van de directie integer en in het belang van de Stichting handelen.

Het Takecarebnb-team bestaat uit:

Robert Zaal, directeur

Annemeijn Benkirane-Verheij, coördinator

Mart Kok, IT

Natalia Sallam, administratie en facturatie

Samia Brock, projectcoördinator

Lilly Wiggers, communicatie

Het bestuur van Takecarebnb bestaat uit:

Prof. Dr . Ruth Oldenziel, voorzitter

Hugo Levie, penningmeester

Lumine van Uden, lid

Gerolf Bouwmeester, lid

Geschiedenis

Takecarebnb is in 2015 opgericht door Reinout de Kraker. Toen hij zelf een keer in een Airbnb verbleef, las hij over de weerstand onder delen van de bevolking tegen de komst van vluchtelingen. Zijn idee was simpel: als vluchtelingen logeren bij Nederlanders, leren beide partijen elkaar kennen. Van vreemden worden zij bekenden van elkaar. Hij enthousiasmeerde een hele groep vrijwilligers. In 2017 nam Takecarebnb afscheid van de pioniers en organisatoren van het eerste uur: Maya Crcic en Jonna Kleinsma, die met veel geestdrift Takecarebnb van een goed idee hebben opgebouwd tot een succesvolle startup.

In 2017 zijn we een nieuwe fase in gegaan: van startup naar verankering. Met een enthousiast team, een nieuwe directeur en medewerkers en een steeds grotere kring vrijwilligers bouwen we aan een stabiele organisatie. Dankzij intensief overleg met VluchtelingenWerk en het COA hebben we de overheid kunnen overtuigen van het belang van logeren voor integratie. De fase van noodhulp is voorbij, toch wachten in de AZC’s duizenden statushouders op een huis in de hun toegewezen gemeente. Die wachttijden zijn nog niet weggewerkt en gezien de krapte op de woningmarkt zal dat voorlopig wel zo blijven. Takecarebnb is in 2018 een samenwerking aangegaan met het COA om nog meer statushouders aan gastgezinnen in hun toekomstige woonplaats te koppelen. De samenwerking is een erkenning van nut en noodzaak van onze organisatie.

Partners

Samen staan we sterker. Daarom werken we nauw samen met andere organisaties.

COA asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of Nederland moeten verlaten.

Het COA vangt hen op in opvangcentra, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.

Takecarebnb en het COA werken sinds 1 maart 2018 samen in het kader van de logeerregeling.

VluchtelingenWerk Nederland  behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk ondersteunt Takecarebnb met advies en lobby.

Samen Hier biedt vluchtelingen een sociaal netwerk, informatieve ontmoetingen en inspirerende vriendschappen. Zo versnellen ze de integratie van nieuwkomers.

Samen Hier en Takecarenb trekken samen op in een aantal gemeenten.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. JenV is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

Sponsors

Samen staan we sterker. Wij danken daarom onderstaande organisaties voor hun steun door middel van sponsoring.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.

Oranjefonds is het nationale fonds op sociaal gebied. Ze zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Stichting DOEN ondersteunt de mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren.

Ars Dordandi zorgt ervoor dat fondsen op naam en aanvragers elkaar vinden in het Huis van Fondsen en biedt onderdak aan fondsen die geven aan goede doelen.

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leiden, de Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is.

Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk dat mensen de regio Utrecht mooier en sterker maken, en dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom steunen ze bijzondere initiatieven en individuen met giften, advies, prijzen, beurzen en opdrachten

Takecarebnb is een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Help ons met uw gift.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

developmentOver